Stanovy spolku Klubu seniorů Mnichovice a okolí

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Klub seniorů Mnichovice a okolí
je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Spolek má sídlo ve městě Mnichovice, Masarykovo náměstí č. 83. PSČ: 251 64
Identifikační číslo: 227 583 81

Čl. 2 Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili senioři bydlící v Mnichovicích a okolí k činnosti zaměřené na aktivní vyplnění volného času seniorů.

Čl. 3 Základní účely spolku
Základním účelem spolku je poskytování obecně prospěšných služeb pro aktivní vyplnění času seniorů v Mnichovicích a okolí.

Čl. 4 Formy činnosti spolku
– pořádání sportovních akcí, zábavných akcí, výletů a dalších aktivit smysluplně vyplňujících volný čas seniorů,
– praktická činnost ve spolupráci s ostatními organizacemi podobného zaměření
– pořádání vzdělávacích akcí (přednášky a semináře)

Podrobnosti o své činnosti může spolek upravit v provozním řádu spolku.‘
Při své činnosti spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami a příslušnými subjekty veřejné správy.

Čl. 5 Členství ve spolku, práva a povinnosti členů spolku

Členství je:
a) řádné
‚b) čestné‘
Členem spolku se může stát každá fyzická osoba nejen důchodového věku, která si podá přihlášku do spolku Klub seniorů Mnichovice a okolí.‘
Členství vzniká dnem kdy výbor spolku rozhodne o přijetí zájemce o členství na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: Jméno a příjmení zájemce, datum narození, adresu trvalého bydliště, poštovní doručovací adresu, liší li se od adresy trvalého bydliště, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis zájemce. Dále telefonní číslo a pokud má tak i elektronickou doručovací adresu.
– podáním přihlášky projevuje zájemce svoji vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku kdy se stane členem spolku,
– členství ve spolku je dobrovolné a může být kdykoli na žádost člena zrušeno,
– na členství ve spolku není právní nárok,
– výbor spolku rozhodne o přijetí či nepřijetí zájemce o členství na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Práva členů spolku
účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor, další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
– posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
– předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
– aktivně se podílet na plnění cílů spolku
– čestný člen má hlas poradní a je osvobozen od placení členského příspěvku
– členské výhody je možné čerpat až po 6 měsících členství v klubu.

Povinnosti člena spolku
dodržovat stanovy spolku,
hájit zájmy spolku a zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy spolku,
– hradit včas stanovený roční členský příspěvek
– sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
– jednat za spolek v případě, že je řádně zvolen jako statutární orgán a je k tomu oprávněn.

Čl. 6 Zánik členství
vystoupením člena, členství zaniká na základě písemného oznámení o vystoupení člena ke dni uvedenému v oznámení, popřípadě, že den vystoupení člena není v oznámení uveden, zaniká členství ke dni doručení oznámení o vystoupení člena,
– úmrtím člena
– vyloučením člena v důsledku porušení členských povinností
O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena se doručí vyloučenému členu v písemné podobě. Výbor spolku své rozhodnutí o vyloučení odůvodní a rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Návrh na vyloučení může podat v písemné podobě kterýkoliv člen spolku. Člen, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, musí mít možnost se s návrhem na vyloučení seznámit a doložit vše co mu je ku prospěchu. Vyloučení musí potvrdit valná hromada spolku.

Čl. 7 Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou: valná hromada, výbor spolku a předseda spolku
2. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na tříleté funkční období pětičlenný výbor spolku, popřípadě tento výbor spolku odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) stanovila výši členských příspěvků a schválila rozpočet spolku na příští období,
e) zvolila čestné členy spolku,
f) rozhoduje o vyloučení člena spolku
g) rozhoduje o zrušení spolku likvidací nebo o jeho přeměně.

3. Zasedání valné hromady spolku svolává výbor spolku. Usnášeníschopné je, pokud se zúčastní více než polovina členů spolku. Není li valná hromada schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

4. Valná hromada bude svolána i v případě, že čtvrtina členů spolku podá ke svolání podnět.

5. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

6. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku. Výbor spolku řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi a schází se minimálně jednou za měsíc.

7. Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkční období je tříleté.

8. Výbor zastupuje spolek ve všech věcech. Jménem spolku jsou oprávněni jednat:
– předseda spolku
– pověřený člen výboru spolku

9. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru je výbor spolku povinen do 60 dnů svolat valnou hromadu, která zajistí doplnění výboru o chybějícího člena.

Čl. 8 Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou, případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy na každé valné hromadě.

3. Koncem kalendářního roku předkládá výsledky hospodaření spolku ke kontrole na Městský úřad Mnichovice.

4. V případě zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením valné hromady, provede se majetkové vyrovnání podle zásad stanovených valnou hromadou spolku.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

3. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce tato zaniká dnem podání odstoupení, nejdéle však do 3 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Výbor spolku pracuje ve prospěch spolku bez nároku na finanční odměnu.

5. Tyto stanovy byly projednány a schváleny usnesením na valné hromadě Klubu seniorů

Mnichovice a okolí dne 2. 5. 2018

Účinnost Stanov Klubu seniorů Mnichovice a okolí nastává vložením Rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Mnichovicích dne 2. května 2018

Za Klub seniorů Mnichovice a okolí

předseda Kout Stanislav